نویسنده: خانم مکی

فعالسازی نیمکره‌های مغز ۰

فعالسازی نیمکره‌های مغز

لازم به ذکر است که هر دوی نیمکره مغز در حال فعالیت و انجام وظایف خود می‌باشند ولی

قاتلانی که باتری موبایل را می‌کشند ۰

قاتلانی که باتری موبایل را می‌کشند

قاتلانی که باتری موبایل را می‌کشند بازی‌های موبایلی می‌توانند به سرعت عمر باتری تلفن را کوتاه کرده